Domů   RSS   Registrace   '); document.write(' '); document.write('A'); document.write(' '); document.write('A'); document.write(' ');

PODMÍNKY PROVOZOVATELE | Komentované prohlídky Štramberka

PROHLÍDKY ŠTRAMBERKA S PRŮVODCEM  mobil: +420 604 274 669  +420 604 274 669

Nacházíte se zde: www.stramberskepikanterie.cz  » U KATEŘINY  » PODMÍNKY PROVOZOVATELE

PODMÍNKY PROVOZOVATELE

 

Všeobecné smluvní podmínky pro dětský tábor "U Kateřiny" ve Štramberku

1. Smluvní strany

a) pořadatel letního tábora: NOVOS NJ, s.r.o.

    Libotín 979, 742 66 Štramberk, IČ:26825007, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném

    Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26809

    dále jen "provozovatel"

b) zákonný zástupce dítěte

    dále jen "objednavatel"

Tyto smluvní podmínky provozovatele se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a jsou upraveny těmito Všeobecnými podmínkami.

 

2Přihlášení dítěte na tábor

2.1. Přihlášení dítěte na tábor probíhá formou elektronické přihlášky na internetových stránkách www.ukateriny.cz a pruvodcestramberk.cz. Elektronickým vyplněním a zasláním všech povinných položek přihlášky zákonný zástupce závazně přihlašuje dítě k letnímu pobytu na táboře. Odesláním přihlášky vzniká v okamžiku  jejího doručení provozovateli předběžná rezervace pobytu, která se stává závaznou po potvrzení provozovatelem o zařazení dítěte do  10    pracovních dnů od přijetí přihlášky. Objednavatel vyplní v přihlášce fungující kontatní emailovou adresu, kterou pravidelně kontroluje, tento email je poté využíván pro zasílání veškerých informací a kontaktu mezi provozovatelem a objednavatelem.

2.2. K uzavření smluvního vztahu dochází v okamžiku potvrzení předběžné rezervace provozovatelem.

2.3. Objednavatel odesláním přihlášky vyslovuje souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami pro dětský tábor "U Kateřiny" ve Štramberku.

2.4. Za odmítnutí přihlášky se považuje její nepotvrzení provozovatelem.

2.5. Odesláním závazné přihlášky dává zákonný zástupce ("objednavatel") souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely přihlášení dítěte na letní tábor "U Kateřiny" ve Štramberku a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

2.6. Odesláním závazné přihlášky dává zákonný zástupce ("objednavatel") souhlas s umístěním fotografií dítěte na na stránkách www.ukateriny.cz a na datovém uložišti www.novos.rajce.idnes.cz (galerie pro zákonné zástupce).

 

3. Rozsah poskytovaných služeb

3.1. Délka pobytu dítěte na táboře je určena termíny a časy uvedenými na přihlášce na tábor.

3.2. Celková cena pobytu zahrnuje ubytování včetně lůžkovin, stravování 5x denně (snídaně, oběd, svačina, večeře, večerní svačina) bez zajištění specifických diet či omezení ve stravování, celodenní pitný režim, pedagogický dozor, zdravotnický dozor, materiálové zajištění a sportovní vybavení, celotáborový tématický program, návštěvy Štramberské Trúby, Bílé hory a odměny za soutěže všech účastníků tábora.

3.3. Z účasti na táboře nevyplývá pro objednavatele právo na žádné jiné plnění a služby než uvedené v bodě 3.2.

3.4. Doprava do tábora je vlastní. 1.turnus: příjezd 16.00-17.00 hod prvního dne a odjezd 8.30-10.30 hod posledního dne, 2.,3.,4.turnus: příjezd 8.30-10.30 hod prvního dne a odjezd 8.30-10.30 hod posledního dne.

3.5. V ceně pobytu není zahrnuto úrazové pojištění dětí, připojištění je na zvážení objednavatele.

 

4. Platba

4.1. Dítě bude zařazeno do turnusu až po řádném zaplacení poukazu v plné výši. Platba musí být provozovateli zaslána nejpozději do 15.5.2020 a to jedním z uvedených způsobů:

4.1.1. Platba převodem-  pro převod z účtu na účet napište jako variabilní symbol: číslo turnusu+celé datum narození dítěte a zašlete na účet 2700189923/2010, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.

4.1.2. Platba fakturou- při možnosti čerpání příspěvku od zaměstnavatele vám vystavíme fakturu na základě objednávky od zaměstnavatele a poté ji zaměstnavateli zašleme k proplacení, faktura obsahuje informaci, že tábor není dotován dalším subjektem a je určen pro širokou dětskou veřejnost.

4.2. Celková cena pobytu dítěte na táboře je splatná nejpozději do 15.5.2020.

 

5. Změny služeb

5.1. Provozovatel je oprávněn provést změny sjednaných služeb, tj. změnit dobu konání tábora, program, objekt konání tábora v případě, kdy změnu úmyslně nezpůsobil, nastanou-li okolnosti, které provozovateli brání poskytnout službu podle předem sjednaných podmínek.

5.2. Změny objednaných služeb je provozovatel povinen oznámit objednavateli bez zbytečného odkladu poté, co se o takových okolnostech dozvěděl.

5.3. Nesouhlasí-li objednavatel s těmito změnami, je oprávněn do  3 pracovních dnů od jejího oznámení s provozovatelem smluvní vztah písemně vypovědět. Pokud tak neučiní, je tato skutečnost považována za souhlas s provedenými změnami ze strany objednavatele.

 

6. Zrušení pobytu objednavatelem

6.1. Objednavatel má právo zrušit smluvní vztah s provozovatelem kdykoliv před zahájením turnusu či v jeho průběhu. Zrušení tábora musí být provedeno písemně doručením provozovateli na emailovou adresu: ukateriny@novos.cz nebo novos@novos.cz popřípadě písemně doporučeným dopisem na adresu provozovatele.

6.2. Pro určení termínu zrušení je rozhodující datum doručení provozovateli.

6.3. Za zrušení pobytu objednavatelem je považováno automaticky i zrušení souhlasu  objednavatele se zpracováním osobních údajů.

6.4. Provozovatel má právo na storno poplatky z ceny poukazu při zrušení smlouvy objednavatelem nebo nenastoupení dítěte na tábor.

6.5. V případě zrušení pobytu objednavatelem do 20.5.2020 si účtuje provozovatel manipulační poplatek ve výši 500Kč, při zrušení pobytu od 21.5. do 20.6.2020 si provozovatel účtuje storno poplatek ve výši 1000Kč, od 21.6.2020 do doby nástupu dítěte na objednaný turnus na táboře činí storno poplatek 1500Kč, při zrušení účasti dítěte v den nástupu na tábor si provozovatel účtuje storno poplatek ve výši 2000Kč.

6.6. Z důvodu nemoci dítěte písemné nahlášené nejpozději 3 dny před nástupem na tábor s potvrzením od lékaře činí storno poplatek 1000Kč.

6.7. Při zajištění vhodného náhradníka objednavatelem se storno poplatek neúčtuje. Objednavatel je povinen o takové změně a výměně informovat provozovatele nejpozději 10 dnů před zahájením turnusu.

 

7. Zrušení pobytu ze strany provozovatele

7.1. Provozovatel může zrušit smluvní vztah s objednavatelem před zahájením pobytu nebo v jeho průběhu v těchto případech:

7.1.1. V důsledku uvedení nesprávných či neúplných údajů objednavatelem v přihlášce: objednavatel má nárok uplatnit jen proplacení poměrné částky z ceny zaplaceného poukazu ve výši 250Kč/dítě/den.

7.1.2. V případě, že dítě závazně narušuje průběh konání tábora, tj. vyloučení z tábora pro nekázeň, šikanování jiných, alkohol, držení a požívání omamných či návykových látek, cigaret, opakované porušování táborového řádu, svévolné opuštění areálu tábora a pro jiné závažné důvody: objednavatel nemá nárok na uplatnění jakékoliv náhrady ze zaplaceného poukazu.

7.1.3. V případě nedodání kompletní dokumentace dítěte, tj.zdravotní dokumentace dítěte, bezinfekčnost dítěte, kartička zdravotní pojišťovny: objednavatel má nárok uplatnit výhradně jen proplacení poměrné částky z ceny zaplaceného poukazu ve výši 250Kč/dítě/den.

7.1.4. V důsledku nenadálých okolností, které vznikly bez zavinění provozovatele, a které znemožňují zahájení nebo pokračování konání tábora, tj. v důsledku "vyšší moci", má objednavatel právo uplatnit jen proplacení poměrné částky z ceny zaplaceného poukazu ve výši 250Kč/dítě/den.

7.1.5. Pokud objednavatel do doby nástupu dítěte na tábor neuhradil v plné výši cenu poukazu, provozovatel může odmítnout plnění do doby zaplacení dlužné částky na účet provozovatele.

7.1.6. Pokud zdravotní stav dítěte neumožní setrvání dítěte na táboře (dle rozhodnutí zdravotníků nebo lékaře) nebo bude jeho zdravotní stav ohrožovat zdravotní stav ostatních účastníků tábora (tj.např. infekční onemocnění, úraz, podezření na nemoci či úraz), má objednavatel právo na vrácení poměrné částky z ceny zaplaceného poukazu ve výši 150Kč/dítě/den.

7.2. Ve všech výše uvedených případech se objednavatel zavazuje vyzvednout dítě v místě konání tábora na své náklady, a to nejpozději do 24 hod od telefonického nebo emailového oznámení provozovatele o zrušení pobytu. Současně nemá objednavatel nárok na žádné další náhrady. Objednavatel se zavazuje uhradit škody a veškeré náklady související s dopravou dítěte k zákonnému zástupci, pokud si dítě včas sám nevyzvedne.

7.3. Provozovatel se zavazuje zaslat vratnou částku na účet objednavatele nejpozději do 30.9.2020.

 

8. Vyloučení odpovědnosti provozovatele

8.1. Objednavatel je povinen poskytnout provozovateli všechna známá zdravotní omezení dítěte, popřípadě sdělit tyto informace o pravidelně užívaných lécích či zdravotních pomůckách dítěte a dítě těmito léky a pomůckami vybavit. Objednavatel vyplněním a odesláním přihlášky potvrzuje zdravotní způsobilost dítěte k pobytu a programu na táboře. Veškerá rizika spojená se zdravotním stavem dítěte v případě, že zdravotní stav není provozovateli dostatečně doložen, nese výhradně sám objednavatel. Provozovatel nenese odpovědnost za ztrátu či poškození cenných předmětů a předmětů, které nejsou na tábor vhodné, zejména se jedná o elektroniku, šperky, telefony, notebooky, přehrávače či větší obnos peněz.

 

9. Reklamace služeb

9.1.V případě, že rozsah a kvalita služeb v rámci pobytu dítětě na táboře neodpovídá smluvním podmínkám nebo platně legislativním normám vztahujícím se na dětské hromadné pobytové akce, má objednavatel právo reklamace.

9.2. Objednavatel je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být včas sjednána náprava na místě samém. Reklamaci je možné provést osobně na táboře či elektronicky.

9.3. Pokud nebude reklamace uplatněna okamžitě na místě, zmenšuje se nebo zcela zaniká nárok objednavatele na náhradu všech později vzniklých škod, které by při včasném oznámení nevznikly nebo mohly být odstraněny.

9.4. Provozovatel je na základě oprávněné reklamace povinen sjednat okamžitou nápravu.

 

10. Ostatní ustanovení

10.1. Objednavatel  prohlašuje, že dítě bylo očkováno v souladu s platnou legislativou, v opačném případě se objednavatel zavazuje uhradit provozovateli veškeré případné finanční postihy, které by v důsledku nedodržení tohoto letislativního požadavku provozovateli vznikly.

10.2.V případě, že v rámci vstupní zdravotní prohlídky v den nástupu dítěte na tábor budou u něj zjištěny známky akutního onemocnění (zejména průjem, zvracení, teplota) včetně výskytu vši dětské nebo živých či mrtvých hnid, vyhrazuje si provozovatel právo nepřijmout dítě k táborovém pobytu až do plného uzdravení či účinného  odstranění pedikulózy s potvrzením od lékaře a to bez možnosti uplatnění jakýchkoliv finančních nároků ze strany objednavatele.

10.3. Návštěvy dětí na táboře nejsou povoleny, návštěva bude umožněna pouze v nutných rodinných případech a s povolením hlavního vedoucího tábora.

10.4. Společné ubytování dětí: do přihlášky je možné napsat jedno jméno ke společnému ubytování (děti musí být stejného pohlaví a přibližně stejně staré), toto společné ubytování není pro provozovatele závazné a záleží na možnostech a kapacitě tábora.

10.5. Objednavatel bere na vědomí, že mezi zakázané vybavení v rámci pobytu dítěte na táboře patří alkohol, cigarety, drogy, zbraně včetně airsoftových, ostré předměty jako nože a dýky, předměty s erotickou tématikou, notebooky, tablety, ipady, přenosné reproduktory, televizní přijímače či videopřehrávače, aj.

10.6. Objednavatel dává provozovateli tábora souhlas s provedením prohlídky osobních věcí svého dítěte v případě podezření ze závažného porušení táborového řádu jako je podezření z krádeže cizí věci či držení zakázaného vybavení.

10.7. Za škody, které dítě v době pobytu na táboře úmyslně způsobí na vybavení či zařízení tábora, nese odpovědnost objednavatel (zákonný zástupce), který v případě finančních nákladů na opravu či výměnu poškozeného zařízení, škodu uhradí hotovostně v den ukončení pobytu dítěte na táboře.

 

11. Závěrečné ustanovení

11.1. Vyplněním a odesláním přihlášky s následným potvrzením rezervace pobytu provozovatelem bere na vědomí a souhlasí objednavatel se Smluvními podmínkami a v plném rozsahu je akceptuje.

11.2. Objednavatel prohlašuje, že je z pozice zákonného zástupce oprávněn jednat za účastníka pobytu-dítě.

11.3. Objednavatel souhlasí s použitím osobních údajů svých i údajů svého dítěte v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. a to výhradně pro potřeby činnosti provozovatele a provozovatel se zavazuje zajistit ochranu osobních dat objednavatele či jeho dítěte před nepovolanými osobami.

11.4. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné od 1.1.2020.

 Štramberské pikanterie / prohlídky Štramberka s průvodcem


Tábor U Kateřiny Štramberk, z.s.

Libotín 979
742 66 Štramberk
IČ: 02216019


rezervace: ukateriny@novos.cz  Facebook  instagram  Youtube  mobil: +420 604 274 669  Libotín 979, ŠTRAMBERK


PROHLÍDKY A NAŠE SLUŽBY


REZERVACE


FOTOGALERIE


O NÁS  |  GDPR


KONTAKTY


CAMP U KATEŘINY


  

 
 

Tento projekt je spolufinancován dotací 
z rozpočtu
Moravskoslezského kraje

 

 Spolupracujeme se sportovním klubem  Štramberk  http://skstramberk.cz/

Beskydy Card Turistická oblast - Beskydy Valašsko Lašská brána Beskyd

 


Držitel ocenění "Nejlepší turistický produkt v Beskydech" v roce 2018